Bài 4 – Các thẻ định dạng kiểu chữ và văn bản trong htm

Trong một trang web, phần nội dung ( content) chính là phần quan trọng nhất của trang . Trong phần này sẽ chứa các đoạn văn bản ngắn , đoạn văn bản dài , các tiêu đề hình ảnh …. vấn đề bạn muốn có một số từ , đoạn ngắn trong phần nội dung này đặc biệt hơn so với các phần còn lại chẳng hạn như đậm hơn , nét chữ nghiêng hơn , chữ được kẻ ngang….Các thẻ (tag) hay được vận dụng như kiểu chữ (font) – chữ đậm ( b ) – màu chữ ( font color ) – xuống dòng ( br ) – …sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số thẻ thông dụng hay dùng như sau :

I, Thẻ xuống dòng ( br )
Bình thường nội dung của văn bản sẽ hiểu thị theo kích thước (độ rộng) của đoạn thẻ bao ngoài – nếu điền hết khung này sẽ tự động xuống dòng. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn trình bày đoạn văn bản đẹp (theo mọi kích thước) – hoặc ngắt dòng để điều khiển thị đoạn văn bản theo ý mình – sử dụng thẻ < br >

Kết quả :
thebr
II, Thẻ in đậm văn bản
Để in đậm một đoạn văn bản , chúng ta sẽ bỏ đoạn văn bản này trong cặp thẻ < b >

Kết quả :
theindam
III, Thẻ in nghiêng văn bản
Để làm nghiêng một đoạn văn bản , chỉ cần đặt chúng trong cặp thẻ < i >…< /i > . Tất cả những nội dung trong cặp thẻ này đề được làm nghiêng

Kết quả :
theinnghieng
IV, Thẻ gạch chân văn bản
Để một đoạn văn bản được gạch dưới chân chỉ cần đặt đoạn văn bản này trong cặp thẻ < u >…< /u > tất cả những nội dung trong cặp thẻ này sẽ được gạch chân.

Kết quả :
thegachchan
V, Thẻ gạch ngang văn bản
Để sử dụng thẻ này chỉ cần đặt nội dung vào trong cặp thẻ < strike >…< /strike >

Kết quả :
thegachchan
VI, Thẻ dạng văn bản chỉ số trên
Để viết được định dạng chỉ số trên cần đặt trong cặp thẻ < sup >…< /sup >

Kết quả :
chisotren
VII, Thẻ đánh dấu định dạng chỉ số dưới
Để viết được định dạng chỉ số dưới cần đặt trong cặp thẻ < sub >…< /sub >

Kết quả :
chisoduoi
Đó là một số thẻ cơ bản , ngoài ra còn có các thẻ định dạng văn bản nhỏ hơn ( < small > ) hoặc lớn hơn ( < big > ) , thẻ chèn văn bản ( < ins > ) , thẻ xác định văn bản được xóa
( < del > )….

Tác giả : Đỗ Văn Bảo

Hiểu biết hạn hẹp , từ ngày theo CNTT thì tính tình hay quên. Vì vậy viết blog này để sau này quên còn có cái mà tìm lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *