Tìm hiểu về hàm trong php
Biến, phạm vi của biến và các loại biến trong PHP